קדמים

• אינפי׳ 2,1 או חדו״א 1מ׳, 2ת׳, 2מ׳ − חובה (קדם).
• מד״ר א׳ או מד״ר ואינפי 2ח׳ או מד״ר ת׳ או מד״ר ח׳ − חובה (קדם).
• תורת הפונקציות או פונקציות מרוכבות − רצוי (במקביל).
• מבוא למד״ח או מד״ח וטורי פורייה או מד״ח ח׳ − רצוי (במקביל).

במהלך הקורס תנתן חזרה על פרקים נחוצים ב־מד״ר, ב־מד״ח, ובפונקציות מרוכבות.

• לא תהיה ״אכיפת קדמים״.